Prihlášky do súťaží ObFZ HE podávajú družstvá od 13.06.2022 PREDLŽENÉ do 27.06.2022

a/ Prihlasovanie družstiev bude vykonávané len formou elektronickej prihlášky v systéme ISSF. Klubový manažér si vytvára jednotlivé družstvá na súťažný roč. 2022-2023 a následne v systéme ISSF - elektronická podateľňa – prihláška do súťaže zaregistruje prihlášku daného družstva. Elektronická prihláška sa podáva za každé družstvo a kategóriu zvlášť. Jednotlivé družstvá, aj v súťažiach mládeže, sú povinné zaregistrovať aj štadión, ktorý je v prihláške do súťaže povinná položka.

b/ FK v prihláškach svojich družstiev do súťaží v ISSF sú povinné žrebovacie čísla uvádzať v časti „Požadované žrebovacie číslo“ a výnimky v časti „Požadovaná výnimka pre ÚHČ“, pričom dôvod majú uviesť v časti „Poznámka“. Ak niektorý kolektív FK požaduje nejaké žrebovacie číslo alebo nejakú výnimku z dôvodu nejakého sviatku (slávnosti, oslavy, odpust, a pod.), má uviesť hlavne termín (dátum), na ktorý toto číslo požaduje, ako aj to, či v tomto termíne chce hrať doma alebo vonku.

c/. V prihláške do súťaže ako aj v systéme ISSF ŠTK žiada o vykonanie aktualizácie údajov – kontaktných údajov osôb, telefonických kontaktov,

mailových adries a adries klubov.

d/. Podaním prihlášky družstvá potvrdzujú svoju účasť v súťažnom ročníku 2022/2023.

 e/. V zmysle RS v súťažnom ročníku 2022 – 2023 pre FK sa stanovuje štartovné, ktoré bude v zbernej faktúre. Po odhlásení družstva po uzavretí

súťaží komisiou ŠTK sa štartovné nevracia.

Pre uhradenie štartovného bude vystavená zberná faktúra v mesiaci jún 2022, ktorú bude FK povinný uhradiť do doby splatnosti. Neuhradením štartovného v zbernej faktúre v dobe splatnosti nebude družstvo dospelých zaradené do súťaží ObFZ. Nový súťažný ročník bude uzavretý vydaním priradených čísel  v úradnej správe na webovej stránke ObFZ dňa 30.6.2022. Po tomto termíne bude ešte možná výmena priradených čísel opätovne na základe predloženej vzájomnej dohody v systéme ISSF do 4.7.2022.

f/. V systéme ISSF pre SR 2022 – 2023 sú vytvorené jednotlivé názvy a stupne súťaží, do ktorých prihlasujete svoje družstvá. Predvolené názvy

sú uvedené v jednotlivých vekových úrovniach súťaží a jednotlivých súťažiach.

g/. V prípade, ak sa niekto neprihlási do súťaže podľa zaradenia zo súťažného ročníka 2021/2022 postupuje sa podľa nasledovných kritérií:

v prípade, že niektoré z družstiev nepodá prihlášku do svojej súťaže, bude následné zaraďovanie družstiev vykonávané na základe konečných

tabuliek súťažného ročníka 2021 – 2022 v zmysle SP, čl. 17.

h/. Predpoklad zahájenia nového súťažného ročníka 2022/2023 je 31.07.2022, Pohár Nexis Fibers a.s. a ObFZ Humenné 24.07.2022.

ch/. Štartovné na súťažný ročník 2022/23:  I.tr. dospelí -200 €,        II.tr. dospelí -150 €, mládežnícke družstvá štartovné neplatia.

 

 

Podmienky štartu v jednotlivých súťažiach pre súťažný ročník 2022/2023:

I. trieda dospelí:

 Povinné jedno mládežnícke  družstvo I. trieda dorast U 19, I. trieda žiaci U 15,  v dlhodobej súťaží,  pri nesplnení podmienok poplatok 700,00  €

 Klub v I. triede dospelí, ktorý bude mať družstvo mládeže: II. trieda žiaci U15

– uhradí poplatok- 200 €

Klub v I. triede dospelí, ktorý bude mať družstvo mládeže: I. trieda mladší žiaci U13,

alebo prípravka U11 – uhradí poplatok - 300 €

Klub v I .triede dospelí, ktorý bude mať družstvo mládeže: I. trieda mladší žiaci U13,

alebo prípravka U11 a II. trieda starší žiaci U - 15 – uhradí poplatok - 100 €

Klub v I. triede dospelí ktorý bude mať družstvo mládeže: I. trieda mladší žiaci U13

a prípravka U11  – uhradí poplatok - 100 €

II. trieda dospelí:

Povinné družstvo  v ktorejkoľvek mládežníckej kategórii dorast,  žiaci, prípravka U11

V prípade neprihlásenia mládežníckeho družstva poplatok  180,00 €

 Klub v II. triede dospelí ktorý bude mať 1 družstvo mládeže: I. trieda dorast U19,   I. trieda žiaci U15, II. trieda žiaci U15

- uhradí  50% štartovného poplatku (75 €)

 Klub v II. triede dospelí ktorý bude mať 1 družstvo mládeže: I. trieda mladší žiaci U13, prípravka U11

- uhradí  75% štartovného poplatku (112,50 €)

 Pri spoločnom mládežníckom družstve musí mať každý klub zaregistrovaných  v I. triede dorast U19,  I. triede žiaci U15 minimálne 6 hráčov

Každý hráč musí odohrať minimálne 3 stretnutia v jesennej časti a 3 stretnutia v jarnej časti

Spoločné družstvo v podmienkach štartu platí len pre jeden futbalový klub.

ŠTK vytvára súťaže ObFZ Humenné pre súťažný ročník 2022/2023 následovné :

-       I.trieda dospelí

-       II.trieda dospelí

-       I.trieda starší dorast U19

-       I.trieda starší žiaci U15

-       II.trieda starší žiaci U15

-       I.trieda mladší žiaci U13 ( v skupinách turnajovým spôsobom)

-       Prípravka U11 ( v skupinách turnajovým spôsobom)

-      Pohár Nexis Fibers a ObFZ Humenné