Riadna Konferencia ObFZ Humenné zasadala 22.11.2022 v MEDZILABORCIACH

Riadna Konferencia ObFZ Humenné  zasadala 22.11.2022 v MEDZILABORCIACH

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Vyhlásenie o zvolaní konferencie v zmysle stanov ObFZ Humenné        

3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie ObFZ Humenné

4. Správa o činnosti ObFZ Humenné 

5. Schvaľovanie účtovnej závierky ObFZ Humenné

6. Správa Revíznej komisie ObFZ Humenné za rok 2021

7. Správa o hospodárení ObFZ Humenné za rok 2021

8. Schvaľovanie rozpočtu ObFZ Humenné na rok 2022

9. Vzdanie sa člena volebnej komisie – Ladislav Džatko

10. Diskusia

11. Uznesenia